Rabu, 05 Oktober 2011

Khitthah 4 - Sistem Bermadzhab: Hakikat Sistem Bermadzhab

Sistem Bermadzhab: Hakikat Sistem Bermadzhab

Pada hakikatnya, sistem bermadzhab, tidak mempertentangkan antara Sistem Ijtihad dan Sistem Taqlid, tetapi merangkaikan kedua-duanya pada satu proporsi yang serasi. Masing-masing sistem tersebut adalah sistem yang baik yang seharusnya digunakan oleh kaum Muslimin untuk mendapatkan Ajaran Islam yang murni. Hanya masing-masing harus tepat siapa yang menggunakannya, tidak boleh salah tangan dan salah letak.
Tidak semua orang diharuskan menggunakan sistem ijtihad. Sebaliknya, tidak mungkin orang menggunakan sistem taqlid, kalau tidak ada pendapat/madzhab yang diikutinya yang merupakan hasil penggunaan sistem ijtihad oleh para mujtahidin.

Menganalisa restu Rasulullah Saw. kepada sahabat Mu’adz bin Jabal untuk melakukan ijtihad, menuntun kita pada kesimpulan-kesimpulan:
  1. Bahwa yang berijtihad adalah seorang yang kemampuannya seperti Sahabat Mu’adz. Tidak semua orang seperti beliau. 
  2. Yang diijtihadi adalah hal-hal yang tidak didapat dalilnya secara sharih di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. 
  3. Hasil ijtihad beliau pasti dimaksudkan untuk diikuti oleh kaum Muslimin di Yaman. Beliau diutus ke Yaman untuk mengajarkan Agama Islam kepada kaum Muslimin di sana, bukan untuk menjadikan mereka Mujtahidin dalam sekejap.
Dapat dipastikan, setidak-tidaknya untuk beberapa waktu lamanya, setelah Sahabat Mu’adz ra. berada di Yaman, beliau menjadi Mujtahid dan Kaum Muslimin Yaman menjadi Muqallidin.

Sumber: K.H. Achmad Siddiq, Khitthah Nahdliyyah, Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2005.